Geologické práce

final_3

Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky, projektová dokumentace vodních děl

  • VODNÍ ZDROJE – STUDNY VRTANÉ, KOPANÉ Vyhledání vody, určení přibližné vydatnosti budoucího vodního zdroje podle hydrogeologické situace v lokalitě. Návrh konstrukce vodního zdroje (zejména hloubka, průměr). Provedení hydrogeologického průzkumu oprávněnou osobou (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v hydrogeologii), dozor při vrtání, hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k odběru podzemních vod. Cena za hydrogeologický posudek 3000,- Kč , projektová dokumentace vodního díla orazítkovaná autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb 3500,- Kč.
  • DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Cena za hydrogeologický posudek 3500,- Kč , projektová dokumentace vodního díla – domovní čistírny odpadních vod – orazítkovaná autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb 4000,- Kč.
  • LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD ZASAKOVÁNÍM Hydrogeologické posudky a návrhy vsakovacích objektů pro zasakování srážkových vod z okapových svodů, zpevněných ploch, komunikací apod. Vsakovací objekty jsou navrhovány vždy s ohledem na konkrétní vlastnosti geologického prostředí.
  • HLUBINNÉ GEOTERMÁLNÍ VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO – Návrh řešení, optimalizace hloubky a počtu vrtů na základě geologických podmínek v lokalitě. Provedení hydrogeologického průzkumu oprávněnou osobou (odpovědný řešitel geologických odb. způs. v hydrogeologii), stavební a geologický dozor při vrtání hlubinných vrtů, hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k využívání energetického potenciálu podzemních vod. Cena za hydrogeologický posudek 3500,- Kč, projektová dokumentace primárního okruhu tepelného čerpadla 4000,- Kč.

Inženýrsko-geologický průzkum

  • INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEBPotřebuje Váš projektant podklady pro správné založení stavby dle únosnosti podloží? Nabízíme zajímavé ceny. Cena dle požadavků projektanta a rozsahu průzkumných technických prací (vrty, sondy). Výstupem jsou zejména údaje o podzemní vodě na budoucím staveništi, profily průzkumných sond a tabulka základních charakteristik zemin dle ČSN potvrzené kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii).

Průzkum znečištění / kontaminace

Při koupi pozemku se často setkáváme se situací, kdy je na pozemku sypaný zemní materiál, byly zde prováděny různé terénní úpravy atd. Neznalému zájemci může být například předkládáno jako výhoda, že byl pozemek tzv. „vyrovnán“, byla zasypána mokrá místa apod. Pro budoucí využití pozemku však toto může být limitující a vyžádat si velmi vysoké investice v podobě např. odstranění nevhodných, nezhutnitelných zemin (rozbřídavé, namrzavé zeminy) či odstranění zeminy kontaminované cizorodými látkami, dále může jít o neúměrné vícenáklady na budování opěrných zdí pro stabilizaci navážek a nutnost hlubinného zakládání nové stavby na pilotách. Proto doporučujeme nejprve provést geologický průzkum pozemku a ověřit si, zda jsou zeminy v přirozeném uložení, případně zjistit, co všechno se opravdu na pozemku nalézá, ještě před koupí nemovitosti.


V ceně hydrogeologických posudků a geologických průzkumů je zahrnuta doprava do 200 km z obce Dobřichovice (okr. Praha – západ), nebo v Jihočeském kraji z obce Lčovice (okr. Prachatice). V případě větší vzdálenosti je účtována sazba 5 Kč/Km.