Geologické práce

final_3

Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky, projektová dokumentace vodních děl

  • VODNÍ ZDROJE – STUDNY VRTANÉ, KOPANÉ Vyhledání vody, určení přibližné vydatnosti budoucího vodního zdroje podle hydrogeologické situace v lokalitě. Návrh konstrukce vodního zdroje (zejména hloubka, průměr). Provedení hydrogeologického průzkumu oprávněnou osobou (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v hydrogeologii), dozor při vrtání, hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k odběru podzemních vod. K územnímu stavenému a vodoprávnímu povolení studny je zapotřebí hydrogeologický posudek studny a projektová dokumentace vodního díla (studny) orazítkovaná autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb.
  • DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. K povolení vsakování přečištěných odpadních vo z domovní ČOV do země je zapotřebí hydrogeologický posudek domovní ČOV a projektová dokumentace vodního díla – domovní čistírny odpadních vod – orazítkovaná autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb.
  • LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD ZASAKOVÁNÍM Hydrogeologické průzkumy a návrhy vsakovacích objektů pro zasakování srážkových vod z okapových svodů, zpevněných ploch, komunikací apod. Vsakovací objekty jsou navrhovány vždy s ohledem na konkrétní vlastnosti geologického prostředí. Základní průzkum pro vsakování srážkových vod např. z okapových svodů rodinného domu lze udělat odborným posouzením propustnosti zemin v sondě v místě plánovaného vsakovacího zařízení. Složitější průzkumy např. pro komunikace, či budovy se zastavěnou plochou větší než 200 m2 (orientačně) vyžadují provedení vsakovacích zkoušek na vrtech, či v kopaných sondách.
  • HLUBINNÉ GEOTERMÁLNÍ VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ – VODA — Návrh řešení, optimalizace hloubky a počtu vrtů na základě geologických podmínek v lokalitě. Provedení hydrogeologického průzkumu oprávněnou osobou (odpovědný řešitel geologických odb. způs. v hydrogeologii), stavební a geologický dozor při vrtání hlubinných vrtů, hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k využívání energetického potenciálu podzemních vod. K územnímu povolení  vrtů a souhlasu podle paragrafu 17 zákona 254/2001 je obvykle vyžadován hydrogeologický posudek, dále nabízíme vypracování projektové dokumentace primárního okruhu tepelného čerpadla, včetně dimenzování hloubky, počtu a geometrie umístění vrtů pomocí specializovaných výpočtů a modelování na základě roční energetické zátěžové křivky budovy (např. též s vracením tepla z klimatizace v letním období zpět do země).

Inženýrsko-geologický průzkum

  • INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEBPotřebuje Váš projektant podklady pro správné založení stavby dle únosnosti podloží? Nabízíme zajímavé ceny již od 10500,- Kč + technické práce – vrty, sondy, jejichž množství se řídí dle požadavků projektanta a rozsahu průzkumných technických prací (ruční maloprůměrové sondy, jádrové vrty těžkou, nebo lehkou vrtnou soupravou, sondy dynamické penetrace). Výstupem jsou zejména údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech podloží, o podzemní vodě na budoucím staveništi, geologické profily průzkumných sond a tabulka základních charakteristik zemin dle ČSN potvrzené kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii).

V ceně hydrogeologických posudků a geologických průzkumů je zahrnuta doprava do 150 km (75 km jedna cesta) z obce Dobřichovice (okr. Praha – západ). V případě větší vzdálenosti je účtována sazba 7,50 Kč/km.