Geologické práce

final_3

Hydrogeologický průzkum, hydrogeologické posudky, projektová dokumentace vodních děl

  • VODNÍ ZDROJE – STUDNY VRTANÉ, KOPANÉ Vyhledání vody, určení přibližné vydatnosti budoucího vodního zdroje podle hydrogeologické situace v lokalitě. Návrh konstrukce vodního zdroje (zejména hloubka, průměr). Provedení hydrogeologického průzkumu oprávněnou osobou (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v hydrogeologii), dozor při vrtání, hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k odběru podzemních vod. K územnímu stavenému a vodoprávnímu povolení studny je zapotřebí hydrogeologický posudek studny a projektová dokumentace vodního díla (studny) orazítkovaná autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb.
  • DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. K povolení vsakování přečištěných odpadních vo z domovní ČOV do země je zapotřebí hydrogeologický posudek domovní ČOV a projektová dokumentace vodního díla – domovní čistírny odpadních vod – orazítkovaná autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb.
  • LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD ZASAKOVÁNÍM Hydrogeologické průzkumy a návrhy vsakovacích objektů pro zasakování srážkových vod z okapových svodů, zpevněných ploch, komunikací apod. Vsakovací objekty jsou navrhovány vždy s ohledem na konkrétní vlastnosti geologického prostředí. Základní průzkum pro vsakování srážkových vod např. z okapových svodů rodinného domu lze udělat odborným posouzením propustnosti zemin v sondě v místě plánovaného vsakovacího zařízení. Složitější průzkumy např. pro komunikace, či budovy se zastavěnou plochou větší než 200 m2 (orientačně) vyžadují provedení vsakovacích zkoušek na vrtech, či v kopaných sondách.
  • HLUBINNÉ GEOTERMÁLNÍ VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ – VODA — Návrh řešení, optimalizace hloubky a počtu vrtů na základě geologických podmínek v lokalitě. Provedení hydrogeologického průzkumu oprávněnou osobou (odpovědný řešitel geologických odb. způs. v hydrogeologii), stavební a geologický dozor při vrtání hlubinných vrtů, hydrogeologické posudky pro povolení nakládání s vodami – k využívání energetického potenciálu podzemních vod. K územnímu povolení  vrtů a souhlasu podle paragrafu 17 zákona 254/2001 je obvykle vyžadován hydrogeologický posudek, dále nabízíme vypracování projektové dokumentace primárního okruhu tepelného čerpadla, včetně dimenzování hloubky, počtu a geometrie umístění vrtů pomocí specializovaných výpočtů na základě roční energetické zátěžové křivky budovy (např. též s vracením tepla z klimatizace v letním období zpět do země).

Inženýrsko-geologický průzkum

  • INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEBPotřebuje Váš projektant podklady pro správné založení stavby dle únosnosti podloží? Nabízíme zajímavé ceny již od 10500,- Kč. Cena dle požadavků projektanta a rozsahu průzkumných technických prací (ruční maloprůměrové sondy, jádrové vrty těžkou, nebo lehkou vrtnou soupravou, sondy dynamické penetrace). Výstupem jsou zejména údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech podloží, o podzemní vodě na budoucím staveništi, geologické profily průzkumných sond a tabulka základních charakteristik zemin dle ČSN potvrzené kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii).

Průzkum znečištění / kontaminace

Při koupi pozemku se často setkáváme se situací, kdy je na pozemku např. sypaný zemní materiál, byly zde prováděny různé terénní úpravy atd. Neznalému zájemci může být například předkládáno jako výhoda, že byl pozemek tzv. „vyrovnán“, byla zasypána mokrá místa apod. Pro budoucí využití pozemku však toto může být limitující a vyžádat si velmi vysoké investice v podobě např. odstranění nevhodných, nehutnitelných zemin (rozbřídavé, namrzavé zeminy) či odstranění zeminy kontaminované cizorodými látkami, dále může jít o neúměrné vícenáklady na budování opatření pro stabilizaci navážek, nebo i o nutnost hlubinného zakládání nové stavby na pilotách. Proto doporučujeme nejprve provést geologický průzkum pozemku a ověřit si, zda jsou zeminy v přirozeném uložení, případně zjistit, co všechno se opravdu na pozemku nalézá, ještě před koupí nemovitosti.


V ceně hydrogeologických posudků a geologických průzkumů je zahrnuta doprava do 150 km (75 km jedna cesta) z obce Dobřichovice (okr. Praha – západ). V případě větší vzdálenosti je účtována sazba 7,50 Kč/km.