Tabulka stanovení radonového indexu

Dle platné metodiky SÚJB [2004] jsou hranice kategorií radonového indexu určeny kombinací změřených hodnot objemových aktivit radonu (třetího kvartilu souboru naměřených hodnot) v půdním vzduchu a zjištěné plynopropustnosti zemin a hornin, jak uvádí následující tabulka:

tabulka_radon