Geologické práce

final_3

Hydrogeologické průzkumy, hydrogeologické posudky

  • LIKVIDACE SRÁŽKOVÝCH VOD ZASAKOVÁNÍM — Hydrogeologické průzkumy a návrhy vsakovacích objektů pro zasakování srážkových vod z okapových svodů, zpevněných ploch okolo budov apod. Vsakovací objekty jsou navrhovány vždy s ohledem na konkrétní vlastnosti geologického prostředí. Základní průzkum pro vsakování srážkových vod např. z okapových svodů rodinného domu lze udělat odborným posouzením propustnosti zemin v sondě v místě plánovaného vsakovacího zařízení. Součástí výstupu (pro rodinné domy) je i dimenzování vsakovací plochy a výpočet retenčního objemu systému likvidace srážkových vod podle ČSN 759010 (Vsakovací zařízení srážkovývh vod).

 

  • VODNÍ ZDROJE – STUDNY VRTANÉ Vyhledání vody, určení přibližné vydatnosti budoucího vodního zdroje podle hydrogeologické situace v lokalitě. Návrh konstrukce vodního zdroje (zejména hloubka, průměr). Zpracování hydrogeologického vyjádření pro povolení nakládání s vodami – k odběru podzemních vod (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v hydrogeologii). Zpracování projektové dokumentace vodního díla (studny) orazítkované autorizovaným inženýrem v oboru vodních staveb. Dokumetace je třeba k územnímu stavebnímu a vodoprávnímu povolení studny. U vrtů nad 30 m délky též zpracování báňské části (práce prováděné hornickýcm způsobem, autorizace: báňský projektant). Přes soplupracovníky zprostředkujeme též vyřízení kompletního povolení studny na úřadech (územní, stavební, vodoprávní řízení) na základě plné moci žadatele.

 

  •  DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD Hydrogeologické posudky (vyjádření) pro povolení nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. K povolení vsakování přečištěných odpadních vo z domovní ČOV do země je zapotřebí hydrogeologický posudek.

 

  • INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM PRO ZAKLÁDÁNÍ STAVEB — Nabízíme individuálně pro jednotlivé stavby, podle požadavků projektanta a přístupnosti daného pozemku pro průzkumnou techniku. Technické práce představují vrty a sondy, jejichž množství se řídí dle požadovaného rozsahu průzkumných prací (ruční maloprůměrové sondy, jádrové vrty lehkou, nebo těžkou vrtnou soupravou, sondy dynamické penetrace, kopané sondy). Výstupem jsou zejména údaje o fyzikálně-mechanických vlastnostech podloží, o podzemní vodě na budoucím staveništi, geologické profily průzkumných sond a tabulka základních charakteristik zemin dle ČSN potvrzené kulatým razítkem geologa (odpovědný řešitel geologických prací odb. způs. v inženýrské geologii).

 

  • HLUBINNÉ GEOTERMÁLNÍ VRTY PRO TEPELNÉ ČERPADLO ZEMĚ – VODA — Pro individuální instalace tepených čerpadel země-voda nabízíme zpracování optimalizace hloubky a počtu vrtů  na základě geologických podmínek v lokalitě. Dimenzování hloubky, počtu a geometrie umístění vrtů probíhá pomocí specializovaných výpočtů na základě roční energetické zátěžové křivky budovy (např. též s vracením tepla z klimatizace v letním období zpět do země). Samozřejmě zpracujeme i hydrogeologický posudek (vyjádření) pro povolení nakládání s vodami – k využívání energetického potenciálu podzemních vod, který je vyžadován vodoprávními úřady k povolení geotermálních vrtů, resp. souhlasu podle paragrafu 17 zákona 254/2001.